UNHA INSTITUCIÓN NOVA PERO CON TRADICIÓN
O Centro Galicia de Buenos Aires, asociación civil sen fin de lucro, foi creado o 25 de xullo de 1979, grazas á valente decisión de fusionarse dun significativo grupo de dirixentes galegos e descendentes de galegos, apoiados polos asociados das catro entidades representativas, ata ese momento, das provincias galegas, como foron os Centros Coruñés, Lucense, Orensano e Pontevedrés, cada un dos cales aglutinaba desde había décadas unha boa parte da inmigración destas orixes.
É dicir, a nosa entidade naceu coa consigna fundamental de unir aqueles esforzos propagados dentro da comunidade galega, elaborando un proxecto común de crecemento, defendendo os valores e identidade de orixe.
O noso estatuto social recolle os obxectivos e alcances da nosa Institución, que se practican no noso quefacer diario, destacando a defensa da idiosincrasia galega; a ensinanza dos costumes e historia de España e Galicia; o cultivo do espírito da solidariedade e o traballo comunitario, como modo de evolución da sociedade, sen deixar de lado a historia e o respecto por todo o que representa a Arxentina, terra e pobo que acolleu a tantos miles de inmigrantes galegos. Este conxunto valorativo xa primaba nas sociedades que deron nacemento ao Centro Galicia de Buenos Aires, pero a sinerxía da fusión deulle aínda maior vitalidade para que tivesen vixencia no presente, á vez que sexan os fundamentos das novas xeracións, para que sigan pola pegada herdada dos nosos fundadores.
Dentro dos propósitos da nosa entidade, cabe ter en conta a familia, como centro do noso actuar, sexa tanto no cultural, coma no deportivo e recreativo, tal como a tradición galega e española nos veu inculcando xeración tras xeración. Moitos dos integrantes dos grupos familiares asociados ao noso Centro prestan un desinteresado esforzo para a prestación dos distintos servizos que posuímos e, con moito cariño, brindan parte do seu tempo para que esta asociación medre e explote con éxito as súas posibilidades. Só así se pode explicar o seu sólido desenvolvemento que lle permite contar cunha importante infraestrutura para albergar actividades e instalacións ao servizo dos seus máis de 13.200 asociados.
Difícil e extremadamente extenso sería expor as actividades de transcendencia realizadas nos planos sociais, culturais e deportivos, os tres piares nos que se sustenta a institución e os cales conflúen para darlle vida e un perfil de entidade propio, respectuoso cultor das tradicións dunha corrente inmigratoria que, como poucas, integran ao ser nacional arxentino e totalmente aberta á comunidade da que se nutre.
En síntese, a identificación lograda polas novas xeracións coas metas, obxectivos e liñas de conduta fixados polos seus fundadores fan que o éxito coroe cada proxecto con euforia e optimismo cara o futuro.